Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Schoonmaakorganisaties, Catering, Beveiliging en Verhuizers hebben de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekend. Het doel van de Code is doorgeschoten marktwerking tegen te gaan. De Code spreekt het verantwoordelijkheidsgevoel van partijen aan. Lees hier meer over de Code.

Zelfverklaring

Schoonmaakorganisatie Succes B.V. verklaart hiermee dat zij de Code Verantwoordelijk Marktgedrag toepast en naleeft in de hele organisatie.

Succes geeft invulling aan de code door zich te houden aan:

  • De geldende CAO
  • Alle wettelijke eisen en voorschriften
  • Regels- en gedragscode van de OSB

Wij hebben de afgelopen jaren veel gedaan aan de optimalisering van onze dienstverlening, waaronder het volgen van specifieke opleidingen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, het implementeren van de nieuwste schoonmaaksystemen en -methoden, gerichte kwaliteitscontrolesystemen enzovoort. Hierdoor hebben wij onze eerste doelstelling bereikt, namelijk: tevreden opdrachtgevers en werknemers met jarenlange dienstverbanden.

Succes is gecertificeerd conform ISO 9001, VCA en NEN 4401 en is lid van branche-organisatie OSB.

Onze medewerkers ontvangen bij indiensttreding behalve een “training op de werkvloer” ook praktijkgerichte instructie bij introductie. Daarnaast worden, afhankelijk van de werkplek, aanvullende opleidingen gegeven, bijvoorbeeld vloerenonderhoud, gevelreiniging of glas-bewassing. Van alle door werknemers behaalde diploma’s en toegekende certificaten is bij Succes een overzicht aanwezig.

Succes heeft een grote groep werknemers in dienst die het VCA-certificaat hebben behaald en er zijn tevens een aantal leidinggevenden die beschikken over het VCA-volcertificaat. Deze certificaten bieden onze opdrachtgevers de zekerheid dat wij werken volgens wettelijke veiligheidsvoorschriften en normen.

De betrokkenheid van de uitvoerende medewerkers is van groot belang en Succes heeft daar veel aandacht voor. Wij brengen deze onder andere tot stand door het bieden van een goede werkomgeving, afwisselende werkzaamheden en het ter beschikking stellen van werkmiddelen en materialen die minder zware fysieke inspanning vergen. Waar wij ook veel belang aan hechten zijn de extra’s voor onze medewerkers, zoals de kerstbijeenkomst met bijbehorend geschenk, verjaardagen, Paas-attenties etc. Hierdoor worden onze medewerkers gestimuleerd tot maximale inzet. Het personeel van Succes is herkenbaar aan de eigen bedrijfskleding. Zij dienen minimaal de Nederlandse taal te beheersen en beschikken allen over een geldige legitimatie.

Het ziektepercentage binnen Succes ligt op een laag peil en is op dit moment 2,3%.

Dit lage percentage hebben wij kunnen bewerkstelligen door te zorgen voor een goede werkomgeving, prettige werksfeer, de juiste materialen en een goede begeleiding.

Wanneer medewerkers van Succes ziek zijn is er aandacht alsmede een actieve begeleiding. Dit varieert per ziektegeval en loopt uiteen van een huisbezoek, bloemen of een kaart sturen. Er is veel aandacht voor de medewerker die zijn of haar werkzaamheden niet kan verrichten. Succes is aangesloten bij de Bedrijfspoli te Nijmegen en heeft daar één vaste Arboarts die de begeleiding uitvoert van onze medewerkers.

Succes heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan, ons uitgangspunt is dat kwantiteit en kwaliteit tot elkaar in verhouding dienen te staan. Hierdoor is het mogelijk onze slogan steeds te kunnen waarmaken: “Kwaliteit is ons Succes”. Om deze kwaliteit te waarborgen hebben wij een aantal controlesystemen ingevoerd, bijvoorbeeld DKS (Dagelijks Controle Systeem) en periodiek een meting conform VSR (Vereniging Schoonmaak Research). De uitkomsten hiervan worden in het MT besproken en indien nodig worden passende, corrigerende maatregelen genomen. Tevens is er voor alle objecten een logboek beschikbaar dat dient als communicatiemiddel tussen de opdrachtgever en onze werknemers. Steekproefsgewijs worden de logboeken in het overleg met de leidinggevenden besproken.

Onze optimale dienstverlening met een 24/7 calamiteitenservice, onze hoge servicegraad en korte communicatielijnen staan onze opdrachtgevers volledig ter beschikking.

Onze organisatie beschikt over een groot aantal eigen machines, waaronder veegmachines, schrobzuigmachines, hoogwerkers, hoogwaterdrukreinigers, osmosemachines enz. Ook het volledige wagenpark is eigendom van Succes B.V. er wordt niet met leasemaatschappijen gewerkt. Groot voordeel hiervan is dat wij te allen tijde onze opdrachtgevers van dienst kunnen zijn met apparatuur welke voor onverwachte of spoedopdrachten benodigd zijn. Succes heeft ook diverse mogelijkheden op het gebied van sanitaire voorzieningen. Dit varieert van tissue-vouwhanddoekjes en rollen tot zeep en desinfectantia, diverse varianten toiletpapier, lucht-verfrissers enz.

Ons bedrijf staat met haar totale dienstenpakket midden in de maatschappij en is optimaal servicegericht op het gebied van innovatieve alsook duurzame concepten.

Onze doelstelling met deze verklaring is om belangstellenden in een korte beschrijving uitleg te geven over de kernwaarden van Succes B.V.

Bij het uitvoeringsproces zal naar beste vermogen worden gekeken welke maatregelen moeten worden genomen om het beste eindresultaat te bereiken. Hierbij wordt rekening gehouden met de economisch verantwoorde maatregelen en voorzieningen om eventuele nadelige gevolgen ten aanzien van het milieu tot een minimum te beperken. Om te kunnen blijven voldoen aan de milieuwetgeving en overige regelgeving streven wij continue naar verbetering en zijn mogelijke milieurisico’s die relevant zijn voor onze organisatie in kaart gebracht. Succes neemt voortdurend energiebesparende maatregelen door bijvoorbeeld te kiezen voor werken met energiezuinige apparatuur en energiezuinige verlichting in het gebouw. Ook onze medewerkers worden erop geattendeerd om zuinig om te gaan met water, juiste wijze en toepassen van voorgeschreven doseringen van reinigingsmiddelen, verminderen van papierverbruik e.d.

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kiest men binnen Succes voor de best beschikbare mogelijkheden op het gebied van schoonmaak in de ruimste zin van het woord, tegen een redelijke kostprijs. Ons streven en doelstelling hierbij is steeds om de juiste balans te vinden tussen benodigde uren voor een goede uitvoering, de juiste middelen en machines, goede begeleiding en een tevreden opdrachtgever. Door het streven naar een goede balans tussen een gezond bedrijfsrendement, het welzijn van de medewerkers van Succes en het meewerken aan een beter milieu is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een vanzelfsprekend onderdeel binnen Succes geworden. Het is de taak van het managementteam van Succes om ervoor te zorgen dat deze doelstelling in acht wordt genomen door de gehele organisatie en tevens kenbaar gemaakt wordt aan onze opdrachtgevers en leveranciers.

M.G. Helsper

Directeur