Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Schoonmaakorganisatie Succes B.V. is een door heel Nederland en soms over de landgrenzen werkende schoonmaakorganisatie.

Onze algemene uitgangspunten zijn dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die nodig zijn, dat we vertrouwelijk omgaan met de gegevens en dat we ons houden aan wet- en regelgeving. Wij zullen gegevens niet verkopen, verhuren of gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring zijn vermeld.

Wat zijn persoonsgegevens?

Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld uw burgerservicenummer (BSN), gezondheids- of medische gegevens.

Waarvoor hebben wij persoonsgegevens nodig?

Schoonmaakorganisatie Succes B.V. verzamelt allerlei gegevens van natuurlijke personen. We verzamelen persoonsgegevens van opdrachtgevers, medewerkers, en leveranciers. We gebruiken persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het afsluiten van een contract of in onze rol als werkgever.

Delen met derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of als daar schriftelijke toestemming voor is verleend. Nb. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Rechten van betrokkenen

Men heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van gegevens die wij ontvangen hebben. Ook kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Tevens bestaat het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan degene zelf of in opdracht van degene direct aan een andere partij. Wel moet men zich vooraf legitimeren. Als betrokkene jonger is dan 16 jaar of niet handelingsbevoegd, dan moet het verzoek worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Schoonmaakorganisatie Succes B.V. heeft technische en organisatorische maatregelen genomen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Verstrekte gegevens zijn opgeslagen in een beveiligde locatie.
  • Alle personen die namens Schoonmaakorganisatie Succes B.V. van gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
  • Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens en digitale media

Bij het regelen van zaken via de website zoals bijvoorbeeld een offerte-aanvraag of sollicitatie geeft de gebruiker toestemming om hun persoonsgegevens vast te leggen. Als iemand een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via www.succes-bv.nl verwerken we volgens ons privacybeleid.

Klachten

Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Laat ons dit dan weten. Ook staat het u altijd vrij om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder op het gebied van privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor mensen die een relatie zijn van Schoonmaakorganisatie Succes B.V. De website van Schoonmaakorganisatie Succes B.V. verwijst met een ‘link’ naar sommige andere organisaties. Deze organisaties vallen niet onder deze privacyverklaring. Zij regelen zelf hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

Slot

Indien u na het doornemen van ons privacybeleid vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen via: 024 350 00 50 of per e-mail: info@succes-bv.nl.

Wij zorgen dat uw vraag of opmerking dan bij de verantwoordelijke persoon terecht komt.

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Laatste versie: 26 juli 2018.